Hầu như các gia chủ đều nghĩ nhân công sơn nhà nào màu trả giống nhau đều là quét sơn lên tường. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy vì nhân công sơn nhà đóng một vai trò cốt lõi mang đến vẻ %